Sri Ram Naik

Hon'ble Governor
Uttar Pradesh

Sri Aditya Nath Yogi

Hon'ble Chief Minister
Uttar Pradesh